Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä

Luottamuksellisuus on Witaksen yksi tärkeä arvo. Käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista. Tietosuojakuvauksilla osoitamme, miten ja minkälaisten tehtävien hoitamiseksi käsittelemme henkilötietoja. Tietosuojakuvaukset on laadittu käyttötarkoituksen mukaan ja niissä informoidaan henkilötietojen sisällöstä, käsittelystä ja keräämisestä. Emme luovuta hallussamme olevia asiakastietoja markkinointitarkoituksiin.

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) sääntelee henkilötietojen käsittelyä. Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa asiakkaiden oikeuksia ja henkilötietojen suojaa sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Henkilötietojen tarkastusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Mahdollisissa henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista koskevissa pyynnöissä rekisterinpitäjän on huomioitava julkisen hankerahoituksen määräykset ja rahoittajan määräämät hankeaineiston säilyttämiselle annetut määräajat.

Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa. Kehittämisyhtiö Witas Oy:llä on käytössä lomake henkilötietojen tarkistus-, muutos- ja poistamispyyntöä varten. Pyyntö on osoitettava kirjallisesti allekirjoitettuna tietosuojasta vastaavalle henkilölle.

Lisätietoja

Tapani Laitinen, toimitusjohtaja
tapani.laitinen(at)witas.fi, puh. 040 152 0112

Tietosuojaohjeita ja neuvoja
Tietosuojavaltuutetun toimisto – tietosuoja.fi