Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Hanketoiminta

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. (014) 577 6200 / vaihde

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Kunkin hankkeen projektipäällikkö toimii yhteyshenkilönä oman hankkeensa osalta. Hankkeen päättymisen jälkeen yhteyshenkilönä toimii Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toimitusjohtaja.

3. REKISTERIN NIMI

Witas Oy:n kehittämishanketoiminta

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kuntaomisteisen kehittämisyhtiön hanketyön hoitaminen ja hanketoiminnan raportointi rahoittajatahoille (esimerkiksi Keski-Suomen ELY-keskus tai Keski-Suomen liitto).

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhteen hoitaminen, organisaation toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen.

Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla hankkeen sisällöstä riippuen henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), mahdolliset laskutustiedot, yritykselle tai henkilölle toteutetut kehittämistoimenpiteet sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamissa kehittämishankkeissa osallistujilta tulee kerätä henkilötietolomakkeella mm. henkilötunnus sekä taustatietoja iästä, koulutuksesta, työllisyystilanteesta sekä muista henkilöön liittyvistä tiedoista. Allekirjoituksellaan tai suostumuksellaan sähköisessä ilmoittautumisessa osallistuja antaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen rahoittajataholle ESR-hankkeiden seurantaa, arviointia ja tarkastamista varten.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääasiassa asiakkaalta mm. asiakastapaamisista, sähköpostitse, puhelimitse, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja siirretään julkisrahoitteisten hankkeiden rahoittajille tai muille julkishallinnon edustajille ja viranomaisille vain siinä määrin kuin on tarpeen. Yksittäisissä tapauksissa yhteystietoja voidaan luovuttaa luotetuille yhteistyökumppaneille, mikäli se on oleellista esimerkiksi julkisrahoitteisen projektin toiminnan kannalta (esimerkiksi eri toimijoiden järjestämät yhteiset tapahtumat tms.). Tietoja ei luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT ASIAT

Mahdollisissa henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista koskevissa pyynnöissä rekisterinpitäjän on huomioitava julkisen hankerahoituksen määräykset ja rahoittajan määräämät hankeaineiston säilyttämiselle annetut määräajat.