Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Witas Oy » Ajankohtaista » Sydänsuomen luontomatkailun kasvuohjelma käynnistyi

Sydänsuomen luontomatkailun kasvuohjelma käynnistyi

Matkailutoimijoiden ja kehittäjien kanssa yhteistyössä valmisteltu hanke Sydänsuomen luontomatkailun edistämiseksi ja brändäämiseksi käynnistyi syyskuussa.

Alkuperäinen tiedote julkaistu sydansuomessa.fi / kirjoittaja Jenni Leppilahti

Tammikuussa 2023 joukko alueen kehittäjiä ja yrittäjiä kokoontui Kannonkosken Piispalaan, tavoitteenaan pohtia, minkätyyppiselle hankkeelle ja millaisille toimenpiteille alueen matkailun näkökulmasta olisi tarvetta. Tämän tapaamisen sekä erillisen tarvekyselyn pohjalta muotoutui hankesuunnitelma, johon haettiin rahoitusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hanke sai myönteisen päätöksen ja näin syykuussa 2023 käynnistyi Sydänsuomessa luontomatkailun kasvuohjelma -hanke.

Hankkeen taustalla tarve matkailun nykytilan kartoittamiselle sekä toimialan pitkäjänteiselle kehittämiselle

Pohjoinen Keski-Suomi tunnetaan upeasta, hiljaisesta järvi- ja erämaaluonnostaan sekä tuhansista loma-asunnoistaan. Alueella sijaitsee Suomen suurin suoerämaa-alue, metsäpeurakannastaan tunnettu Salamajärven kansallispuisto, ikimetsistään tunnettu Pyhä-Häkin kansallispuisto sekä monia mielenkiintoisia luontoreittejä ja -polkuja. Pohjoisen Keski-Suomen alueelle sijoittuu myös useampi maakunnan merkittävä hiljaisuusalue. Tämä Suomen hiljaisin ja eteläisin erämaa-alue tarvitsee erottuvan luontomatkailuprofiilin noustakseen esiin mielenkiintoisena kohteena uusille potentiaalisille matkailijaryhmille.

Hankkeen taustalla on tiedon tarve matkailun nykytilasta: missä mennään tällä hetkellä? Mikä on hetkellistä koronapandemian tuomaa muutosta ja mikä pysyvämpää ja pitkäjänteisempää muutosta, joka on tärkeää huomioida kehittämistyön pohjana? Lisäksi on tunnistettu yhteisen vision tarve: mistä haluamme, että Sydänsuomen luontomatkailu jatkossa tunnetaan? Alueella on havaittu luontomatkailun kasvuohjelman tarve: miten luontomatkailua tulisi kehittää ja millaisia investointeja tarvitaan, jotta matkailuelinkeino voi kasvaa ja sen aluetaloutta vahvistava potentiaali pääsee nousemaan esiin.

Jotta matkailua voidaan kehittää toimialana, tarvitaan myös yhteiset mittarit matkailun kehittymisen ja sen aluetaloudellisten vaikutusten seurantaan. Myös yrittäjät tarvitsevat tukea oman yritystoimintansa kehittämiseen ja verkostoitumiseen. Sydänsuomessa alueen matkailuyritykset ovat tyypillisesti pieniä ja usein kyse on sivutoimisesta yrittäjyydestä. Yrittäjille suunnatusta kyselystä nousee vahvasti esiin yhteisen tekemisen tarve, halu miettiä yhteisiä palvelutuotteita tai laajempaa yhteismarkkinointia. Myös esimerkiksi matkailun kestävuuden ja vastuullisuuden osoittamiseen sekä omien palvelujen tuotteistamiseen kaivataan lisää osaamista.
Tavoitteena yhteistyön tiivistyminen, osaamisen vahvistaminen sekä luontomatkailun MasterPlan 2030

Sydänsuomen luontomatkailun kasvuohjelma -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa matkailuelinkeinon edellytyksiä pohjoisessa Keski-Suomessa Sydänsuomen 7 kunnan (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Phtipudas ja Viitasaari) alueella siten, että matkailu voi osaltaan vahvistaa ja monipuolistaa alueen taloutta. Hankkeen tavoitteena on luoda tunnettu luontomatkailuprofiili (Masterplan 2030) ja kestävä matkailuinfran suunnitelma, rakentaa uusi yhteistyömalli selkeine toimenpiteineen ja tavoitteineen sekä niitä tukeva mittaristo Sydänsuomen alueelle. Lisäksi tavoitteena on rakentaa ja tukea yhteistä matkailuviestintää yhteisen brändin alla sekä vahvistaa matkailuyrittäjien talous-, vastuullisuus-, tuotteistamis- ja tulevaisuuden ennakointiosaamista.

Hankkeen toiminta keskittyy neljään keskeiseen tavoitteeseen:
1. Perustan luominen Sydänsuomen matkailunkehittämistyölle: tulevaisuutta ennakoivaa matkailijatietoa, Masterplan 2030, kehittämissuunnitelma & maankäyttösuunnitelma, mittarit matkailun kehittymisen seurantaan
2. Sydänsuomen matkailun tunnettuuden lisääminen: alueen yhteinen viestintä yhteisen brändin alla.
3. Matkailuyrittäjien aktivointi: vahvistetaan matkailuyrittäjien talous-, vastuullisuus-, tuotteistamis- ja tulevaisuuden ennakointiosaamista Sydänsuomen aluestrategian ja yrityskyselystä nousseiden tarpeiden pohjalta.
4. Kuntien matkailun kehittämiseen liittyvien investointien koordinointi: mahdollisesti eri kunnissa samanaikaisesti uusittavien tai rakennettavien reitistöjen ilmeen yhdenmukaisuus ja yhteismarkkinointi
Luontomatkailusta voimaa alueen vetovoimaisuuteen sekä vahvistusta aluetalouteen

Hankkeen tuloksena matkailuelinkeinon edellytykset vahvistuvat pohjoisessa Keski-Suomessa siten, että matkailusta voi tulevina vuosina kasvaa varteenotettava alueen taloutta vahvistava ja monipuolistava toimiala. Tätä seurataan mm. tuote- tai prosessi-innovaatioita tekevien pk-yritysten määrällä tai uuden matkailullisen liiketoiminnan aloittavien yritysten määrällä. Hankkeen tuloksena Sydänsuomen alueella on tunnistettu alueen matkailulliset vahvuudet ja niiden edistämisen tueksi on luotu keskeiset kehittämis-, maakäyttö- ja investointisuunnitelmat sekä valittu mittarit matkailuelinkeinon kehittymisen seurantaan. Suunnitelmallinen pohjatyö tukee matkailuelinkeinojen pitkäjänteistä kehittämistä. Tulokset todennetaan syntyvinä suunnitelmina. Matkailun kehittymistä voidaan jatkossa seurata hankkeessa valittavilla ja käyttöön otettavilla mittareilla.

Lisäksi hankkeen tuloksena ymmärrys kuntien, yrittäjien ja muiden matkailutoimijoiden yhteistyöstä matkailun kehittämisessä ja alueen matkailumarkkinoinnissa syvenee. Uuden yhteistyömallin testaamisen myötä alueen kunnissa on aiempaa realistisempi käsitys siitä, mitä 7 kunnan mahdollinen yhteistyö matkailun kehittämisessä ja markkinoinnissa tarkoittaa ja millaisia resursseja se vaatii jatkossa. Yhteistyöverkoston syveneminen realisoituu käytännössä esimerkiksi verkostojen ja innovaatioekosysteemien kehittäminä innovaatioina, tuotteina ja palveluina. Alueen tunnettuus eksoottisena ja uniikkina luontomatkailukohteena lisääntyy hankkeen aikana tehdyn brändityön sekä yhteisen matkailuviestinnän kokeilemisen ja siihen sitoutumisen myötä. Alueen tunnettuutta ja viestinnän vaikuttavuutta voidaan seurata esimerkiksi Sydänsuomen viestintäkanavien seuraajamäärien kehittymisellä ja seuraajien sitoutumisasteella.

Hankkeen tuloksena Pohjoisen Keski-Suomen matkailuyrittäjien talous-, vastuullisuus-, tuotteistamis- ja tulevaisuuden ennakointiosaaminen vahvistuu. Tämä vahvistaa kokonaiskestävyyttä matkailuelinkeinojen ja luontomatkailun kehittämisen perustana. Osaamisen kehittymistä voidaan mitata esimerkiksi hankkeessa tehtävillä kartoituksilla ja valmennustilaisuuksien palautekyselyillä.

Pidemmällä aikavälillä hankkeen vaikutukset voivat realisoitua alueen tunnettuuden ja yhteismarkkinoinnin lisääntymisen myötä kasvavina matkailijavirtoina ja matkailutulona alueelle. Matkailualan yritykset kasvavat ja kehittyvät sekä pystyvät toimimaan verkostomaisesti toisten yrittäjien kanssa, jolloin niiden mahdollisuudet saada lisää asiakasvirtaa kansallisesti ja kansainvälisesti vahvistuvat. Myös alueen talous vahvistuu matkailuyritysten ja matkailun volyymin kasvaessa. Sydänsuomen luontomatkailun kehittymistä voidaan jatkossa seurata hankkeessa valittavilla ja käyttöön otettavilla mittareilla.

Kysy lisää ja tule mukaan hankkeeseen – ota yhteyttä!

Sydänsuomen luontomatkailun kasvuohjelma käynnistyi 1.9.2023 ja kestää 31.8.2025 saakka. Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Sydänsuomessa-alueen seitsemän kunnan (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari) matkailuyrittäjät (pk-yritykset), TKI-instituutiot, korkeakoulut, kunnat, oppilaitokset, yhdistykset ja säätiöt. Välillisiä kohderyhmiä ovat Sydänsuomessa-alueen muut yrittäjät (mm. kaupan ala), Sydänsuomeen saapuvat matkailijat sekä kuntien asukkaat.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) -rahastosta Keski-Suomen liiton myöntämänä (80 %). Rahoitukseen osallistuvat myös Sydänsuomessa-alueen kunnat (20 %). Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Jenni Leppilahti ja projektiasiantuntijana Jasmine Välikangas.

– Yhteinen hankkeemme on nyt käynnistynyt ja tulemme kiertämään hankkeen tiimoilta kaikissa alueemme kunnissa ja käymään keskustelua kanssanne hankkeen tulevista toimenpiteistä. Olemme teihin yhteydessä, mutta voit myös ottaa meihin yhteyttä, aina kun kysyttävää ilmenee.

Jenni Leppilahti
projektipäällikkö
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
050 381 5917
jenni.leppilahti@karstulanseutu.fi

Jasmine Välikangas
projektiasiantuntija
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
044 459 6686
jasmine.valikangas@karstulanseutu.fi

Euroopan unionin osarahoittama logo.