Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Asiakkaat ja sidosryhmät

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. (014) 577 6200 / vaihde

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Tapani Laitinen, toimitusjohtaja
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. 040 152 0112
tapani.laitinen[at]witas.fi

3. REKISTERIN NIMI

Witas Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

  • kuntaomisteisen kehittämisyhtiön asiakastyön hoitaminen
  • kehittämisyhtiö tarjoamista palveluista tiedottaminen potentiaalisille asiakkaille

 

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhteen hoitaminen, organisaation toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen.

Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla henkilön nimi, asema yrityksessä, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), yrityksen www-sivustojen osoitteet, tiedot käytetyistä palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja palveluihin liittyvät oleelliset tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti palveluiden piiriin kuuluvilta asiakkailta itseltään muun muassa asiakastapaamisista, sähköpostitse, puhelimitse, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Lisäksi henkilötietoja voidaan tarpeen mukaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä (esimerkiksi julkinen YTJ-tietopalvelu), www-sivuilta ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

Tietoja voidaan kerätä lisäksi rekisteripitäjän palveluiden piiriin vielä kuulumattomilta potentiaalisilta yrityksiltä, yhteisöiltä
ja yksityishenkilöiltä.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Yrityksen nimi ja yrityksen yhteystietoja voidaan julkaista Witas Oy:n tarjoamissa palveluissa (esimerkiksi julkinen yrityshakemisto).

Henkilötietoja siirretään julkisrahoitteisten projektien rahoittajille tai muille julkishallinnon edustajille vain siinä määrin kuin on tarpeen. Yksittäisissä tapauksissa yhteystietoja voidaan luovuttaa luotetuille yhteistyökumppaneille, mikäli se on oleellista esimerkiksi julkisrahoitteisen projektin toiminnan kannalta (esimerkiksi eri toimijoiden järjestämät yhteiset tapahtumat tms.). Tietoja ei luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.