Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Seutujen välinen muutos- ja kasvuohjelma

Euroopan unionin osarahoittama logo.
sydänsuomessa_logo_lyhyt_värillinen
Witas_taustaton_vaaka
kaustisen-seutu-rgb
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen logo, tulisoihtu.
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Suomen liitto

Seutujen välinen muutos- ja kasvuohjelma

Yritysverkostot ja -palvelut elinvoiman ja vaikuttavan muutoksen moottorina Sydänsuomessa ja Kaustisen seudulla

Seutujen välinen muutos- ja kasvuohjelma kohdistuu käynnissä olevaan rakennemuutostilanteeseen, jota vauhdittaa energiamurros ja uusiutuvan energian suurhankkeet. Muutos- ja kasvuohjelma toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Sydänsuomessa-alueella sekä Kaustisen seudulla. Maaseutumaiset alueet kärsivät turvetuotannon vaikeuksista ja EU:n vihreän siirtymän politiikkalinjausten ja markkinatilanteen muutoksen vaikutuksista, jotka kohdistuvat nimenomaisesti turvetuotantoon ja turvealan yrityksiin. Hanke korjaa vihreän siirtymän politiikan vaikutuksia parantamalla yritysten muutoskyvykkyyttä ja aluetalouden uudistumismahdollisuuksia. Suurhankkeet (kuten kohdealueen tuulivoimahankkeet) voivat muodostaa uuden yritysten asiakaskunnan sekä rakentamis- että tuotantovaiheissaan.

Toimenpiteillä luodaan uusia vahvempia yritysverkostoja Sydänsuomessa-alueen ja Kaustisen seudun sisällä sekä alueiden välillä. Toimenpiteillä levitetään yritysten käyttöön digitaalista suurhanketoimisto.fi-verkostoitumisalustaa, joka osaltaan auttaa luomaan uusia yritysverkostoja niin paikallisten, alueiden välisten kuin kansainvälistenkin yritysten välille. Alustan tarkoitus on myös mahdollistaa suurhankkeisiin liittyviin tarjouspyyntöihin vastaaminen joko itsenäisesti tai osana isompaa yritysyhteistyötä. Lisäksi erityisesti nuoriin kohdistettavilla viestintätoimenpiteillä tuodaan esiin uusien suurhankkeiden ja rakennemuutoksen mukanaan tuomia uusia työmahdollisuuksia ja alueen elinvoimaisuutta.

Toimenpiteillä kehitetään lisäksi  alueen yrityspalveluita suurten energiahankkeiden osaltaan muokkaamassa uudessa toimintaympäristössä, joka painottaa erityisesti yritysten uudistumis- ja muutoskyvykkyyksiä. Kokkolan Yliopistokeskuksen hankkeen aikana toteuttama aluetalousvaikutusten ennakkoarviointi antaa alueen kehittäjille tutkimustietoon perustuvan näkemyksen alueiden vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä suorista, välillisistä että johdannaisvaikutuksista eri toimialoille, kuntiin ja työllisyyteen.

Toimenpiteiden pääkohderyhmänä ovat Sydänsuomessa toimivat yritykset ja yrittäjät, alueella toimivien yrityspalveluiden henkilöstö sekä kuntien asukkaat, erityisesti nuoret. Lisäksi välillisiä kohderyhmiä ovat alueella toimivien yritysten henkilöstö, työmarkkinoilla olevat henkilöt sekä Sydänsuomen kuntien palveluksessa oleva henkilöstö.

Rahoittajat

Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen liitot Euroopan unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) sekä Sydänsuomessa-alueen ja Kaustisen seudun kunnat.

Toteuttajatahot

Kehittämisyhtiö Witas Oy toimii osahankkeen toteuttajana Sydänsuomessa-alueella pohjoisessa Keski-Suomessa. 

Kaustisen seutukunta toteuttaa samansisältöistä hanketta omalla toiminta-alueellaan Keski-Pohjanmaalla.

Osatoteuttajana toimii lisäksi Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Toteutusaika

1.11.2023 – 30.4.2026

Toiminta-alue

Sydänsuomessa-alue: Viitasaari, Karstula, Pihtipudas, Kinnula, Kannonkoski, Kivijärvi ja Kyyjärvi

Kaustisen seutu: Kaustinen, Halsua, Toholampi, Veteli ja Lestijärvi.

Tavoitteet

 • Vahvistaa ja konkretisoida uusiutuvan energian suurhankkeiden toteuttajaverkoston paikallisuutta
 • Tukea maakuntien vihreän siirtymän kestävän kehityksen mukaista toteuttamista
 • Tukea seutujen, alueiden ja maakuntien välisen yhteistyön kehittymistä
 • Levittää digitaalisia palveluita yritysten käyttöön alueiden yhteisenä työkaluna ja yritysten verkostoitumisen alustana
 • Vahvistaa alueen yrityspalveluiden osaamista alueellisten ja alueiden välisten yritysverkostojen koordinaatiossa
 • Vahvistaa yritysverkostoja yrityksille suunnattavilla lyhytkestoisilla infoilla, valmennuksilla, vierailuilla ja viestinnällä
 • Tunnistaa energiamurroksen alueellisia, lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia
 • Vahvistaa positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia uusiutuvien energiaratkaisujen investointi- ja tuotantovaiheissa
 • Varmistaa työvoiman saatavuutta erityisesti tunnistamalla energiasektorin ennakoitu ja akuutti työvoimatarve
 • Vahvistaa viestinnällä alueen nuorten tulevaisuususkoa uusien työllistymismahdollisuuksien myötä
 • Tukea uusien yritysten syntymistä suurhankkeiden aikaansaaman kysynnän myötä
 • Kehittää alueen yrityspalveluja tukemaan yritysten kasvua ja kehittymistä uudenlaisessa toimintaympäristössä

Toimenpiteet

 • Levitetään Suurhanketoimisto.fi-verkostopalvelualustan käyttöä pohjoisen Keski-Suomen Sydänsuomessa-alueelle.
 • Tuetaan suurhankkeisiin, erityisesti kohdealueen tuulivoimahankkeisiin liittyvien ylimaakunnallisten yritysverkostojen muodostamista, esimerkiksi yrittäjätapaamisten, alihankintailtojen sekä vierailujen ja kohteisiin tutustumisten avulla.
 • Järjestetään asiantuntijoiden vetämiä lyhytkestoisia valmennuksia ja infoja keskeisistä yritysten kyvykkyyksiä lisäävistä asioista, esimerkiksi laatu-, turvallisuus- ja ympäristövalmennukset (ISO-standardit), työturvallisuus ja turvallisuusjohtaminen, verkostovalmennukset verkostoissa toimisesta ja verkostojen johtamisesta (yritysyhteistyön mallit, allianssit, yhteenliittymät ja yritysten muodostamat osuuskunnat), tarjouksen tekemisen perusteet, yritysten yhteistarjoukset, pääurakoitsijoiden vaatimukset tarjoajille, sopimusvalmennukset (työyhteenliittymien sopimukset, urakointisopimukset, sopimusjuridiikka) sekä yritysten yhteistoimintaa tukevat muut suurhankkeiden tarpeisiin perustuvat valmennukset.
 • Kasvatetaan tietoa ja osaamista energiamurrokseen liittyvässä muutostilanteessa: miten muutos vaikuttaa toimintaympäristöön ja miten omaan liiketoimintaan ja miten muutosta hallitaan.
 • Toteutetaan hankealueen turvetuotannon arvoketjuissa toimiville yrityksille kyselyselvitys, jolla selvitetään turvetuotannon yrittäjien tarpeita ja suunnitelmia energiamurroksen hallinnassa oman yritystoiminnassa.
 • Toteutetaan yrityksiä muutostilanteessa tukevia valmennuksia, joiden kohderyhmää ovat hankealueen turvealan yrittäjät ja yritysverkostot.
 • Toteutetaan aluetalouden ennakkovaikutusten arviointi.
 • Toteutetaan alueella toimiville yrityspalveluille suunnattu palvelumuotoilusuunnitelma energiamurroksen luomassa uudenlaisessa muutostilanteessa, esimerkiksi yritysten toimialamuutoksen tarpeiden ja mahdollisuuksien analysointi, erityisesti turvealan yritysten siirtymä erilaisiin energiamurroksen mahdollistamiin uusiin tehtäviin.
 • Viestitään suurhankkeiden mahdollisuuksista
 • Osallistetaan nuoria esimerkiksi uuden koulutuksen kautta maaseudun tulevaisuuden mahdollisuuksien näkemiseen ja muovaamiseen esimerkiksi tuulivoima- tai aurinkoenergia-alalla.

Suurhanketoimisto yhdistää suurhanketoimijoita sekä seutumme yrityksiä ja yritysverkostoja

Digitaalinen suurhanketoimisto.fi on avattu Sydänsuomessa-alueen yrityksille osana Kaustisen seudun ja Sydänsuomessa-alueen välistä yhteistyötä. Verkostoitumissivusto on suunniteltu suurhankkeiden alihankintaketjujen luomista varten. Suurhanketoimija voi jättää palveluun tarjouspyynnön, sekä etsiä alueelta sopivia paikallisia alihankkijoita ja kumppaneita.

Varmista yrityksesi näkyvyys palvelussa ja rekisteröidy mukaan maksutta!

Witas_VilleK
Ville Keränen

Projektipäällikkö
puh. 044 537 2507
ville.keranen[at]witas.fi

P6010915-500px-150ppi
Kirsti Kaakkurivaara

Viestintä- ja projektikoordinaattori
puh. 0400 770 706
kirsti.kaakkurivaara[at]witas.fi

Witas Oy logo
KARSTULANSEUTU
Viitasaari_logo_sloganilla2
pihtipudas-logo-vihrea
Karstula vaakuna 150px.svg
Kyyjärvi vaakuna 500px.svg
kinnulankunta
500px-Kivijärvi.vaakuna
kannonkoski_logo