Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta

LuontoVoimaHoivaLogo
ELY
euroopan maaseuturahasto

LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta

Green Care -verkostosta virtaa luontopalveluihin

Verkostomainen työote on yksi tämän ajan piirteistä, ja verkostot tarjoavat jäsenilleen monenlaista hyötyä kuten mahdollisuuksia oman ja yhteisen toiminnan kehittämiseen, parempaa tiedonkulkua, vuorovaikutusta sekä oman asiantuntijuuden syventämistä. LuontoVoimaa ja LuontoHoivaa Keski-Suomesta: Green Care -verkostosta virtaa luontopalveluihin -aktivointihankkeen tavoitteena oli rakentaa koko Keski-Suomen maakunnan Green Care – ja luontoperustaisia hyvinvointipalveluita tuottavien sekä niistä kiinnostuneiden toimijoiden yhtenäinen ammattiverkosto, jonka avulla voidaan luoda yhtenäistä, alueellista asiantuntijaprofiilia – laadukkaista luontoperustaisista palveluista tunnettua Keski-Suomea. Tavoitteena oli lisäksi lisätä alueen luontopalveluiden näkyvyyttä.

Hankkeen kautta tuotiin yhteen yli 100 keskisuomalaista luontoperustaisia palveluita tuottavaa tai niistä kiinnostunutta toimijaa. Suurin osa mukana olleista oli yrittäjiä, mutta mukana oli myös yrittäjäksi aikovia, opiskelijoita, kolmannen sektorin toimijoita sekä oppilaitosten edustajia. Toimijat tuotiin yhteen yhteisen verkostoitumisen ja kehittämisen äärelle muun muassa etäkahvihetkien, etätyöpajojen, livetapaamisten, webinaarien sekä verkoston keskinäisen Facebook -ryhmän keskusteluiden kautta. Yleisesti alueen luontoperustaisten palveluiden näkyvyyttä sekä toimijoiden toistensa löytämistä edistettiin kahdella mainosvideolla, jotka tuotettiin yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa sekä sähköisen palvelukartan avulla, jolla alueen luontopalvelut tuotiin ensimmäistä kertaa ”saman katon alle”. Hankkeessa tehtiin näkyvyyden ja luontoperustaisen toiminnan tietoisuuden edistämiseksi myös paljon sosiaalisen median viestintää ja verkoston jäsenet ottivatkin käyttöön muun muassa uuden #keskisuomenluontopalvelut aihetunnisteen.

Hankkeen kautta tietoisuus Keski-Suomen luontopalveluista on lisääntynyt niin kuluttajien, erilaisten organisaatioiden kuin yrittäjienkin keskuudessa. Hanke on edistänyt alueen luontoperustaisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkottumista sekä heidän verkosto-osaamistaan. Hankkeen aikana perustettiin muutamia uusia yrityksiä, solmittiin yhteistyökumppanuuksia sekä tuotteistettiin useita uusia luontoperustaisia tuotteita. Yhteistyön edelleen kehittymiselle ja verkostoitumisen jatkumiselle löydettiin yhteisiä keinoja, joiden hyödyntäminen on jatkossa täysin toimijoiden omissa käsissä. Tukea erityisesti verkosto- ja liiketoimintaosaamiseen tarvitaan jatkossa lisää. Luontoon perustuvat palvelut ovat tulevaisuuden kasvava toimiala ja niiden edelleen kehittäminen kannattaa.

Hankkeen toiminta-alueena oli koko Keski-Suomi. Projektipäällikkönä toimi Laura Syrén ja projektityöntekijänä Salla Partala.

Toiminta Facebookissa
www.facebook.com/LuontoVoimaaLuontoHoivaaKS

Lue lisää hankkeen loppujulkaisusta!
Witas-rahoitus-vihreä

Rahoittajat

Rahoittajana toimi Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta.

Toteuttaja-ikoni-vihreä-2-witas

Toteuttajat

Hallinnoijana toimi Kehittämisyhtiö Witas Oy ja osatoteuttajana ProAgria Keski-Suomi/Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

Kalenteri-ikoni-vihreä-2-witas

Toteutusaika

1.1. – 31.12.2021

# K E S K I S U O M E N L U O N T O P A L V E L U T

Keskisuomalaiset monipuoliset luontopalvelut koottuna ensimmäistä kertaa ”saman katon alle” sähköiseen karttaan! Kartan sisältämistä 64 palvelusta 11 löytyy Witas-alueelta ja noin kolmasosa kokonaisuudessaan pohjoisen Keski-Suomen alueelta. Kartta sisältää suorat linkit palveluntuottajien sivustoille, joiden kautta palveluita löytyy vielä lisää.

Luontoperustaiset palvelut

Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut, Green Care – mitä näillä tarkoitetaan?

Hankkeessa puhutaan yleisesti luontoperustaisista hyvinvointipalveluista, jolla tarkoitetaan toimintaa, jossa jollain tavalla hyödynnetään luontoa, luontoelementtejä ja/tai luonnon hyvinvointivaikutuksia ihmisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Luonnon ja luontoelementtien ajatellaan tuovan palveluun jotakin lisäarvoa ja edistävän entisestään palvelun asiakkaalle tuomia hyvinvointivaikutuksia. Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut on otettu osaksi hyvin laajaa kenttää – luontoa on jo yhdistetty niin matkailu-, maa-, metsätalous- ja muille luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- kuin taide- ja kulttuurialojen palveluihin. Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut voivat siis pitää sisällään monenlaista toimintaa aina kasvatuksellisesta kalastuksesta, luontolähtöisistä teatterielämyksistä ja metsäjoogasta eläinavusteiseen terapiaan ja hoivamaatilatoimintaan saakka. Joskus kuulee puhuttavan myös muun muassa vihreästä hoivasta ja voimasta. 

No entäs se Green Care? Tässä yhteydessä ei ole kyse puutarhatuotteista vaan toimintatavasta ja viitekehyksestä, jossa luontoa käytetään aktiivisesti ja tavoitteellisesti ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Suomessa Green Care -toiminnalla tarkoitetaan ammatillista, vastuullista ja tavoitteellista toimintaa, jossa pyritään aktiiviseen luontoyhteyden tukemiseen. Green Care -toiminnan ajatellaan olevan aktiivista ja ohjattuja, ei ainoastaan passiivinen luontokokemus kuten omaehtoinen liikkuminen tai harrastaminen luonnossa. Green Care -toiminnassa hyödynnetään tavoitteellisesti sekä luontoa, toimintaa että kokemuksellisuutta ja osallisuutta. Green Care -termi toimii sateenvarjokäsitteenä joukolle erilaisia luontoperustaisia toimintamuotoja ja -menetelmiä. Green Care –palvelun tarjoaminen ei tarkoita, että yrittäjä profiloituisi vain Green Care -yrittäjäksi tai etteikö yritys voisi tarjota myös muunlaisia palveluita.

Green Care -termi ja sen sisältö luotiin Suomeen ensikerran vuonna 2008. Eri maissa sama käsite ymmärretään ja painotetaan hieman eri tavoin. Green Care -käsite on lähtenyt liikkeelle erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluiden puolelta, mutta nykyään siihen katsotaan kuuluvan myös laajemmin koettua hyvinvointia ja terveyttä tukevat palvelut mukaan lukien muun muassa työllistämistoiminta, matkailu ja harrastuspalvelut. Voidaankin ajatella, että Green Care on yksi lisäelementti näissä eri toimialojen palveluissa. Green Care Finland ry on vuodesta 2010 toiminut suomalaisen luontoperustaisten hyvinvointipalveluiden yhtenä edelläkävijänä ja näkyvyyden lisääjänä sekä luonut toiminnalle muun muassa yhteiset eettiset ohjeet.  

Lue lisää osoitteessa www.gcfinland.fi.

Usein on vain ”veteen piirretty viiva” milloin jokin palvelu on LuontoVoiman Green Care -palvelua ja milloin se on osa luonto- tai hyvinvointimatkailun palvelua. Yksi ja sama palvelu, tai ainakin osio matkailupalvelusta, voi olla molempia. Kyse on siitä, miten palveluntuottaja rakentaa, asemoi ja markkinoi palvelunsa sisältöä. Jos hyvinvointi- tai luontomatkailun palvelu tavoittelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti luonnonelementtien avulla asiakkaan hyvinvointia, samalla kun palveluun sisältyy asiantunteva ohjaus ja reflektoinnin mahdollisuus, palvelu voi olla mitä suurimmassa määrin myös LuontoVoiman palvelu. Matkailupalvelukokonaisuuteen kuuluu usein myös ”motorisoitu” matkustaminen kohteeseen, yöpyminen ja ruokailu sisätiloissa sekä omaehtoinen toiminta kohteessa. Nämä osiot matkailun palvelukokonaisuutta eivät ole tyypillistä Green Care -palvelua. Sen sijaan se osa hyvinvointi- tai luontomatkailupalvelua, johon liittyy kiinteästi luontoperustaisuus, tavoitteellisuus ja yksilöllinen ohjaus, voi olla sitä erittäin hyvin. (Kohti luonnollista hyvinvointia –julkaisu) 

Witas Oy logo
mkn_logo_pysty_KESKI-SUOMI
Keski-Suomi_RGB